1366. δίστομος (distomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1366. δίστομος (distomos) — 3 Occurrences

Hebrews 4:12 Adj-AFS
GRK: πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος
NAS: than any two-edged sword, and piercing
KJV: than any twoedged sword, piercing
INT: any sword two-edged even penetrating

Revelation 1:16 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη
NAS: a sharp two-edged sword;
KJV: went a sharp twoedged sword: and
INT: of him a sword two-edged sharp going forth

Revelation 2:12 Adj-AFS
GRK: ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν
NAS: the sharp two-edged sword
KJV: the sharp sword with two edges;
INT: sword two-edged sharp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page