1375. διωγμός (diógmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1375. διωγμός (diógmos) — 10 Occurrences

Matthew 13:21 N-GMS
GRK: θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν
NAS: or persecution arises
KJV: or persecution ariseth
INT: tribulation or persecution on account of the

Mark 4:17 N-GMS
GRK: θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν
NAS: or persecution arises
KJV: or persecution ariseth
INT: tribulation or persecution on account of the

Mark 10:30 N-GMP
GRK: ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ ἐν
NAS: and farms, along with persecutions; and in the age
KJV: lands, with persecutions; and in
INT: lands with persecutions and in

Acts 8:1 N-NMS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ
NAS: a great persecution began
KJV: a great persecution against
INT: the day a persecution great against

Acts 13:50 N-AMS
GRK: καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν
NAS: and instigated a persecution against
KJV: and raised persecution against Paul
INT: and stirred up a persecution against

Romans 8:35 N-NMS
GRK: στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς
NAS: distress, or persecution, or famine,
KJV: distress, or persecution, or famine,
INT: distress or persecution or famine

2 Corinthians 12:10 N-DMP
GRK: ἀνάγκαις ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις
NAS: with distresses, with persecutions, with difficulties,
KJV: in persecutions, in
INT: hardships in persecutions and difficulties

2 Thessalonians 1:4 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ
NAS: in the midst of all your persecutions and afflictions
KJV: all your persecutions and tribulations
INT: all the persecutions of you and

2 Timothy 3:11 N-DMP
GRK: τοῖς διωγμοῖς τοῖς παθήμασιν
NAS: persecutions, [and] sufferings, such
KJV: Persecutions, afflictions, which
INT: the persecutions the sufferings

2 Timothy 3:11 N-AMP
GRK: Λύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ
NAS: what persecutions I endured,
KJV: what persecutions I endured:
INT: Lystra what manner of persecutions I endured and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page