217. ἅλας (halas and hala)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 217. ἅλας (halas and hala) — 8 Occurrences

Matthew 5:13 N-NNS
GRK: ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς
NAS: You are the salt of the earth; but if
KJV: Ye are the salt of the earth: but
INT: are the salt of the earth

Matthew 5:13 N-NNS
GRK: δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν
NAS: but if the salt has become tasteless,
KJV: if the salt have lost his savour,
INT: however the salt become tasteless with

Mark 9:50 N-NNS
GRK: Καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ
NAS: Salt is good; but if
KJV: Salt [is] good: but
INT: Good [is] the salt if however

Mark 9:50 N-NNS
GRK: δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται
NAS: but if the salt becomes
KJV: if the salt have lost
INT: however the salt unsalty is become

Mark 9:50 N-ANS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε
NAS: [again]? Have salt in yourselves,
KJV: it? Have salt in yourselves,
INT: in yourselves salt and be at peace

Luke 14:34 N-NNS
GRK: οὖν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ
NAS: Therefore, salt is good; but if
KJV: Salt [is] good: but
INT: therefore the salt if however

Luke 14:34 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν
NAS: even salt has become tasteless,
KJV: if the salt have lost his savour,
INT: even the salt become tasteless with

Colossians 4:6 N-DNS
GRK: ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι
NAS: [as though] seasoned with salt, so that you will know
KJV: seasoned with salt, that ye may know
INT: with grace with salt seasoned to know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page