2332. Θεσσαλονίκη (Thessaloniké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2332. Θεσσαλονίκη (Thessaloniké) — 5 Occurrences

Acts 17:1 N-AFS
GRK: ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν
NAS: they came to Thessalonica, where
KJV: they came to Thessalonica, where was
INT: they came to Thessalonica where was

Acts 17:11 N-DFS
GRK: τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο
NAS: than those in Thessalonica, for they received
KJV: than those in Thessalonica, in that they
INT: than those in Thessalonica who received

Acts 17:13 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι
NAS: the Jews of Thessalonica found
KJV: of Thessalonica had knowledge
INT: from Thessalonica Jews that

Philippians 4:16 N-DFS
GRK: καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ
NAS: for even in Thessalonica you sent
KJV: even in Thessalonica ye sent once
INT: also in Thessalonica both once

2 Timothy 4:10 N-AFS
GRK: ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην Κρήσκης εἰς
NAS: me and gone to Thessalonica; Crescens
KJV: unto Thessalonica; Crescens
INT: is gone to Thessalonica Crescens to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page