2663. κατάπαυσις (katapausis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2663. κατάπαυσις (katapausis) — 9 Occurrences

Acts 7:49 N-GFS
GRK: τόπος τῆς καταπαύσεώς μου
NAS: WHAT PLACE IS THERE FOR MY REPOSE?
KJV: [is] the place of my rest?
INT: [the] place of the rest of me

Hebrews 3:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσίν μου
NAS: THEY SHALL NOT ENTER MY REST.'
KJV: into my rest.)
INT: into the rest of me

Hebrews 3:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ
NAS: that they would not enter His rest, but to those
KJV: his rest, but
INT: into the rest of him if

Hebrews 4:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ
NAS: of entering His rest, any one
KJV: into his rest, any of
INT: into the rest of him might seem

Hebrews 4:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες
NAS: enter that rest, just
KJV: do enter into rest, as he said,
INT: into the rest the [ones] having believed

Hebrews 4:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσίν μου καίτοι
NAS: THEY SHALL NOT ENTER MY REST, although
KJV: into my rest: although the works
INT: into the rest of me though truly

Hebrews 4:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσίν μου
NAS: [passage], THEY SHALL NOT ENTER MY REST.
KJV: into my rest.
INT: into the rest of me

Hebrews 4:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ
NAS: has entered His rest has himself
KJV: into his rest, he also
INT: into the rest of him also

Hebrews 4:11 N-AFS
GRK: ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν ἵνα μὴ
NAS: to enter that rest, so
KJV: into that rest, lest any man
INT: that rest that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page