3018. Λευΐς (Leuis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3018. Λευΐς (Leuis) — 3 Occurrences

Mark 2:14 N-AMS
GRK: παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ
KJV: he saw Levi the [son] of Alphaeus
INT: passing on he saw Levi the [son]

Luke 5:27 N-AMS
GRK: τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ
KJV: a publican, named Levi, sitting at
INT: a tax collector by name Levi sitting at

Luke 5:29 N-NMS
GRK: δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν
KJV: And Levi made him
INT: a banuuet great Levi for him in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page