3087. λυχνία (luchnia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3087. λυχνία (luchnia) — 12 Occurrences

Matthew 5:15 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει
NAS: a basket, but on the lampstand, and it gives light
KJV: on a candlestick; and
INT: upon the lampstand and it shines

Mark 4:21 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ
NAS: Is it not [brought] to be put on the lampstand?
KJV: be set on a candlestick?
INT: upon the lampstand it might be put

Luke 8:16 N-GFS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας τίθησιν ἵνα
NAS: but he puts it on a lampstand, so
KJV: [it] on a candlestick, that
INT: but on a lampstand puts [it] that

Luke 11:33 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἵνα οἱ
NAS: a basket, but on the lampstand, so
KJV: but on a candlestick, that they which
INT: upon the lampstand that they who

Hebrews 9:2 N-NFS
GRK: ἥ τε λυχνία καὶ ἡ
NAS: in which [were] the lampstand and the table
KJV: wherein [was] the candlestick, and
INT: both [the] lampstand and the

Revelation 1:12 N-AFP
GRK: εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
NAS: seven golden lampstands;
KJV: seven golden candlesticks;
INT: I saw seven lampstands golden

Revelation 1:13 N-GFP
GRK: μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν
NAS: and in the middle of the lampstands [I saw] one like
KJV: of the seven candlesticks [one] like
INT: [the] midst of the lampstands [one] like [a] Son

Revelation 1:20 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς
NAS: golden lampstands: the seven
KJV: golden candlesticks. The seven
INT: the seven lampstands golden

Revelation 1:20 N-NFP
GRK: καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ
NAS: and the seven lampstands are the seven
KJV: the seven candlesticks which
INT: and the lampstands the seven

Revelation 2:1 N-GFP
GRK: τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν
NAS: golden lampstands, says
KJV: of the seven golden candlesticks;
INT: of the seven lampstands golden

Revelation 2:5 N-AFS
GRK: κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ
NAS: to you and will remove your lampstand out of its place--
KJV: will remove thy candlestick out of his
INT: I will remove the lampstand of you out of

Revelation 11:4 N-NFP
GRK: αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον
NAS: and the two lampstands that stand
KJV: the two candlesticks standing
INT: the two lampstands which before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page