3566. νυμφίος (numphios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3566. νυμφίος (numphios) — 16 Occurrences

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ νυμφίος ἐλεύσονται δὲ
NAS: as long as the bridegroom is with them, can they? But the days
KJV: as long as the bridegroom is
INT: is the bridegroom will come however

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε
NAS: when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken
INT: them the bridegroom and then

Matthew 25:1 N-GMS
GRK: ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου
NAS: and went out to meet the bridegroom.
KJV: and went forth to meet the bridegroom.
INT: meet the bridegroom

Matthew 25:5 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι
NAS: Now while the bridegroom was delaying,
KJV: While the bridegroom tarried, they all
INT: moreover the bridegroom they became drowsy all

Matthew 25:6 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἐξέρχεσθε εἰς
NAS: Behold, the bridegroom! Come
KJV: Behold, the bridegroom cometh;
INT: Behold the bridegroom go forth to

Matthew 25:10 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ
NAS: to make the purchase, the bridegroom came,
KJV: went to buy, the bridegroom came; and
INT: came the bridegroom and those

Mark 2:19 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν
NAS: to them, While the bridegroom is with them, the attendants
KJV: fast, while the bridegroom is with
INT: which the bridegroom with them

Mark 2:19 N-AMS
GRK: ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ' αὐτῶν
NAS: as they have the bridegroom with them, they cannot
KJV: they have the bridegroom with
INT: they have the bridegrooom with them

Mark 2:20 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε
NAS: when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken away
INT: them the bridegroom and then

Luke 5:34 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν
NAS: while the bridegroom is with them, can you?
KJV: fast, while the bridegroom is with
INT: while the bridegroom with them

Luke 5:35 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν
NAS: and when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken away
INT: them the bridegroom then they will fast

John 2:9 N-AMS
GRK: φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
NAS: the headwaiter called the bridegroom,
KJV: called the bridegroom,
INT: calls the bridegroom the master of the feast

John 3:29 N-NMS
GRK: τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν ὁ
NAS: the bride is the bridegroom; but the friend
KJV: is the bridegroom: but
INT: the bride bridegroom is which

John 3:29 N-GMS
GRK: φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς
NAS: but the friend of the bridegroom, who stands
KJV: the friend of the bridegroom, which
INT: friend of the bridegroom who stands

John 3:29 N-GMS
GRK: φωνὴν τοῦ νυμφίου αὕτη οὖν
NAS: because of the bridegroom's voice.
KJV: because of the bridegroom's voice:
INT: voice of the bridegroom this then

Revelation 18:23 N-GMS
GRK: καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης
NAS: and the voice of the bridegroom and bride
KJV: the voice of the bridegroom and
INT: and voice of bridegroom and of bride

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page