3608. ὀθόνιον (othonion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3608. ὀθόνιον (othonion) — 5 Occurrences

Luke 24:12 N-ANP
GRK: βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα καὶ
NAS: in, he saw the linen wrappings only;
KJV: he beheld the linen clothes laid
INT: he sees the linen clothes only and

John 19:40 N-DNP
GRK: ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν
NAS: and bound it in linen wrappings with the spices,
KJV: it in linen clothes with
INT: bound it in linen cloths with the

John 20:5 N-ANP
GRK: κείμενα τὰ ὀθόνια οὐ μέντοι
NAS: in, he saw the linen wrappings lying
KJV: [and looking in], saw the linen clothes lying;
INT: lying the linen cloths not however

John 20:6 N-ANP
GRK: θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα
NAS: and he saw the linen wrappings lying
KJV: and seeth the linen clothes lie,
INT: sees the linen cloths lying

John 20:7 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ
NAS: not lying with the linen wrappings, but rolled
KJV: with the linen clothes, but
INT: with the linen cloths lying but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page