3884. παραλογίζομαι (paralogizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3884. παραλογίζομαι (paralogizomai) — 2 Occurrences

Colossians 2:4 V-PSM/P-3S
GRK: μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ
NAS: that no one will delude you with persuasive argument.
KJV: lest any man should beguile you with
INT: no one you might delude by persuasive speech

James 1:22 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς
NAS: hearers who delude themselves.
KJV: only, deceiving your own selves.
INT: hearers only deceiving yourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page