3888. παραμυθέομαι (paramutheomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3888. παραμυθέομαι (paramutheomai) — 4 Occurrences

John 11:19 V-ASM-3P
GRK: Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ
NAS: and Mary, to console them concerning
KJV: Mary, to comfort them concerning
INT: Mary that they might console them concerning

John 11:31 V-PPM/P-NMP
GRK: οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες
NAS: who were with her in the house, and consoling her, when they saw
KJV: and comforted her,
INT: house and consoling her having seen

1 Thessalonians 2:12 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι
INT: you and comforting and testifying

1 Thessalonians 5:14 V-PMM/P-2P
GRK: τοὺς ἀτάκτους παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους
NAS: the unruly, encourage the fainthearted,
KJV: them that are unruly, comfort the feebleminded,
INT: the disorderly encourage the faint-hearted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page