4286. πρόθεσις (prothesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4286. πρόθεσις (prothesis) — 12 Occurrences

Matthew 12:4 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον ὃ
NAS: and they ate the consecrated bread,
INT: loaves of the presentation he ate which

Mark 2:26 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς
NAS: and ate the consecrated bread,
INT: bread of the presentation ate which

Luke 6:4 N-GFS
GRK: ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν
NAS: and ate the consecrated bread
INT: bread of the presence having taken ate

Acts 11:23 N-DFS
GRK: πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας
NAS: them all with resolute heart
KJV: them all, that with purpose of heart
INT: all of the resolute purpose of heart

Acts 27:13 N-GFS
GRK: δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες
NAS: that they had attained their purpose, they weighed anchor
KJV: that they had obtained [their] purpose, loosing
INT: having thought the purpose to have gained having weighed [anchor]

Romans 8:28 N-AFS
GRK: τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
NAS: according to [His] purpose.
KJV: the called according to [his] purpose.
INT: to those who according to [his] purpose called are

Romans 9:11 N-NFS
GRK: κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ
NAS: that God's purpose according
KJV: that the purpose of God
INT: according to election purpose of God

Ephesians 1:11 N-AFS
GRK: προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ
NAS: according to His purpose who works
KJV: according to the purpose of him who worketh
INT: having been predestined according to [the] purpose of him who the

Ephesians 3:11 N-AFS
GRK: κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων
NAS: with the eternal purpose which
KJV: the eternal purpose which
INT: according to [the] purpose of the ages

2 Timothy 1:9 N-AFS
GRK: κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν
NAS: to His own purpose and grace
KJV: his own purpose and
INT: according to his own purpose and grace

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: ἀγωγῇ τῇ προθέσει τῇ πίστει
NAS: conduct, purpose, faith,
KJV: manner of life, purpose, faith,
INT: conduct the purpose the faith

Hebrews 9:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων
NAS: and the table and the sacred bread;
KJV: and the shewbread; which
INT: and the presentation of the loaves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page