5519. χοῖρος (choiros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5519. χοῖρος (choiros) — 12 Occurrences

Matthew 7:6 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν χοίρων μή ποτε
NAS: before swine, or
KJV: pearls before swine, lest they trample
INT: before the pigs not lest

Matthew 8:30 N-GMP
GRK: αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη
NAS: of many swine feeding
KJV: an herd of many swine feeding.
INT: them a herd of pigs many feeding

Matthew 8:31 N-GMP
GRK: ἀγέλην τῶν χοίρων
NAS: us into the herd of swine.
KJV: into the herd of swine.
INT: herd of the pigs

Matthew 8:32 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ἰδοὺ
NAS: out and went into the swine, and the whole
KJV: into the herd of swine: and, behold,
INT: into the pigs and behold

Mark 5:11 N-GMP
GRK: ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη
NAS: herd of swine feeding
KJV: a great herd of swine feeding.
INT: mountain a herd of pigs great feeding

Mark 5:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους ἵνα εἰς
NAS: Send us into the swine so
KJV: us into the swine, that we may enter
INT: into the pigs that into

Mark 5:13 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν
NAS: entered the swine; and the herd
KJV: into the swine: and
INT: into the pigs and rushed

Mark 5:16 N-GMP
GRK: περὶ τῶν χοίρων
NAS: man, and [all] about the swine.
KJV: and [also] concerning the swine.
INT: concerning the pigs

Luke 8:32 N-GMP
GRK: ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη
NAS: of many swine feeding
KJV: an herd of many swine feeding on
INT: there a herd of pigs many feeding

Luke 8:33 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν
NAS: and entered the swine; and the herd
KJV: into the swine: and
INT: into the pigs and rushed

Luke 15:15 N-AMP
GRK: αὐτοῦ βόσκειν χοίρους
NAS: him into his fields to feed swine.
KJV: fields to feed swine.
INT: of him to feed pigs

Luke 15:16 N-NMP
GRK: ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς
NAS: with the pods that the swine were eating,
KJV: the husks that the swine did eat: and
INT: were eating the pigs and no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page