5580. ψευδόχριστος (pseudochristos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5580. ψευδόχριστος (pseudochristos) — 2 Occurrences

Matthew 24:24 N-NMP
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται
NAS: For FALSE Christs and false prophets
KJV: there shall arise false Christs, and
INT: There will arise for false Christs and false prophets

Mark 13:22 N-NMP
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται
NAS: for FALSE Christs and false prophets
KJV: For false Christs and false prophets
INT: There will arise for false Christs and false prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page