684. ἀπώλεια (apóleia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 684. ἀπώλεια (apóleia) — 18 Occurrences

Matthew 7:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί
NAS: that leads to destruction, and there
KJV: that leadeth to destruction, and many
INT: to destruction and many

Matthew 26:8 N-NFS
GRK: τί ἡ ἀπώλεια αὕτη
NAS: Why this waste?
KJV: what purpose [is] this waste?
INT: purpose the waste this

Mark 14:4 N-NFS
GRK: τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ
NAS: perfume been wasted?
KJV: was this waste of the ointment made?
INT: what the waste this of the

John 17:12 N-GFS
GRK: υἱὸς τῆς ἀπωλείας ἵνα ἡ
NAS: but the son of perdition, so
KJV: the son of perdition; that
INT: son of destruction that the

Acts 8:20 N-AFS
GRK: εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν
NAS: to him, May your silver perish with you, because
INT: may it be to destruction because the

Romans 9:22 N-AFS
GRK: κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
NAS: of wrath prepared for destruction?
KJV: fitted to destruction:
INT: fitted for destruction

Philippians 1:28 N-GFS
GRK: αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῶν δὲ
NAS: is a sign of destruction for them, but of salvation
KJV: an evident token of perdition, but
INT: to them a demonstration of destruction to you however

Philippians 3:19 N-NFS
GRK: τὸ τέλος ἀπώλεια ὧν ὁ
NAS: whose end is destruction, whose god
KJV: Whose end [is] destruction, whose God
INT: the end [is] destruction whose

2 Thessalonians 2:3 N-GFS
GRK: υἱὸς τῆς ἀπωλείας
NAS: is revealed, the son of destruction,
KJV: be revealed, the son of perdition;
INT: son of destruction

1 Timothy 6:9 N-AFS
GRK: ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν
NAS: men into ruin and destruction.
KJV: destruction and perdition.
INT: ruin and destruction

Hebrews 10:39 N-AFS
GRK: ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν ἀλλὰ πίστεως
NAS: But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith
KJV: unto perdition; but
INT: of [those] drawing back to destruction but of faith

2 Peter 2:1 N-GFS
GRK: παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν
NAS: will secretly introduce destructive heresies,
KJV: privily shall bring in damnable heresies,
INT: will bring in stealthily heresies destructive and the

2 Peter 2:1 N-AFS
GRK: ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
NAS: swift destruction upon themselves.
KJV: upon themselves swift destruction.
INT: themselves swift destruction

2 Peter 2:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ
NAS: is not idle, and their destruction is not asleep.
KJV: and their damnation slumbereth not.
INT: and the destruction of them not

2 Peter 3:7 N-GFS
GRK: κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν
NAS: of judgment and destruction of ungodly
KJV: and perdition of ungodly
INT: of judgment and destruction of ungodly

2 Peter 3:16 N-AFS
GRK: ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν
NAS: to their own destruction.
KJV: their own destruction.
INT: own of them destruction

Revelation 17:8 N-AFS
GRK: καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει καὶ
NAS: and go to destruction. And those
KJV: go into perdition: and they that dwell
INT: and into destruction to go and

Revelation 17:11 N-AFS
GRK: καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει
NAS: and he goes to destruction.
KJV: goeth into perdition.
INT: and into destruction goes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page