Acts 14:15
New International Version
"Friends, why are you doing this? We too are only human, like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them.

New Living Translation
"Friends, why are you doing this? We are merely human beings--just like you! We have come to bring you the Good News that you should turn from these worthless things and turn to the living God, who made heaven and earth, the sea, and everything in them.

English Standard Version
“Men, why are you doing these things? We also are men, of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them.

Berean Study Bible
“Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news that you should turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them.

New American Standard Bible
and saying, "Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you that you should turn from these vain things to a living God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA AND ALL THAT IS IN THEM.

King James Bible
And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

Holman Christian Standard Bible
Men! Why are you doing these things? We are men also, with the same nature as you, and we are proclaiming good news to you, that you should turn from these worthless things to the living God, who made the heaven, the earth, the sea, and everything in them.

International Standard Version
"Men, why are you doing this? We are merely human beings with natures like yours. We are telling you the good news so you'll turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth, the sea, and everything in them.

NET Bible
"Men, why are you doing these things? We too are men, with human natures just like you! We are proclaiming the good news to you, so that you should turn from these worthless things to the living God, who made the heaven, the earth, the sea, and everything that is in them.

Aramaic Bible in Plain English
And they were saying, “Men, what are you doing? We are also men of passions like you, we who preach to you that you should turn from these worthless things to THE LIVING GOD who made The Heavens and The Earth and The Sea and all that is in them,

GOD'S WORD® Translation
and said, "Men, what are you doing? We're human beings like you. We're spreading the Good News to you to turn you away from these worthless gods to the living God. The living God made the sky, the land, the sea, and everything in them.

Jubilee Bible 2000
and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all the things that are therein,

King James 2000 Bible
And saying, Sirs, why do you these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that you should turn from these vanities unto the living God, who made heaven, and earth, and the sea, and all things that are in them:

American King James Version
And saying, Sirs, why do you these things? We also are men of like passions with you, and preach to you that you should turn from these vanities to the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

American Standard Version
and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and bring you good tidings, that ye should turn from these vain things unto a living God, who made the heaven and the earth and the sea, and all that in them is:

Douay-Rheims Bible
And saying: Ye men, why do ye these things? We also are mortals, men like unto you, preaching to you to be converted from these vain things, to the living God, who made the heaven, and the earth, and the sea, and all things that are in them:

Darby Bible Translation
and saying, Men, why do ye these things? *We* also are men of like passions with you, preaching to you to turn from these vanities to the living God, who made the heaven, and the earth, and the sea, and all things in them;

English Revised Version
and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and bring you good tidings, that ye should turn from these vain things unto the living God, who made the heaven and the earth and the sea, and all that in them is:

Webster's Bible Translation
And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach to you, that ye should turn from these vanities to the living God, who made heaven and earth, and the sea, and all things that are in them.

Weymouth New Testament
We also are but men, with natures kindred to your own; and we bring you the Good News that you are to turn from these unreal things, to worship the ever-living God, the Creator of earth and sky and sea and of everything that is in them.

World English Bible
"Men, why are you doing these things? We also are men of like passions with you, and bring you good news, that you should turn from these vain things to the living God, who made the sky and the earth and the sea, and all that is in them;

Young's Literal Translation
and saying, 'Men, why these things do ye? and we are men like-affected with you, proclaiming good news to you, from these vanities to turn unto the living God, who made the heaven, and the earth, and the sea, and all the things in them;

Handelinge 14:15 Afrikaans PWL
en gesê: “Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense wat kan ly soos julle en ons verkondig die goeie boodskap dat julle jul van hierdie nuttelose dinge moet wegdraai na die Lewende God, wat die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Veprat e Apostujve 14:15 Albanian
''O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheheni te Perëndia e gjallë që ka bërë qiellin, dheun, detin dhe të gjitha gjërat që janë në ta.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 14:15 Arabic: Smith & Van Dyke
وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا. نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 14:15 Armenian (Western): NT
«Մարդի՛կ, ինչո՞ւ այդ բաները կ՚ընէք: Մե՛նք ալ մարդիկ ենք՝ կիրքերու ենթակայ ձեզի նման, ու կ՚աւետարանենք ձեզի՝ որպէսզի այդ ունայն բաներէն դառնաք ապրող Աստուծոյ, որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը, ծովն ու բոլոր անոնց մէջ եղածները:

Apostoluén Acteac. 14:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erraiten çutela, Guiçonác, cergatic gauça horiac eguiten dituçue? çuec çareten affectione beren suiectioneco guiçonac gara, declaratzen drauçuegula, horrelaco gauça vanoetaric conuerti çaitezten Iainco viciagana, ceruä eta lurra eta itsassoa, eta hetan diraden gauça guciac eguin dituenagana:

De Zwölfbotngetaat 14:15 Bavarian
"Leut, was machtß n grad?! Mir seind diend aau grad Menschn wie ös aau. Mir bringend enk de Guetmaer, dyrmitß enk von dönn Götzngfraess zo n löbndignen Got bekeertß, der was önn Himml, d Erdn und s Mör bschaffen haat mit alln Drum und Dran.

Деяния 14:15 Bulgarian
О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко що има в тях;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
喊著說:「各位,你們為什麼做這些事呢?我們和你們同樣是人!我們向你們傳福音,是要你們離棄這些虛妄的事,歸向永生的神,就是造了天、地、海和其中萬有的神。

中文标准译本 (CSB Simplified)
喊着说:“各位,你们为什么做这些事呢?我们和你们同样是人!我们向你们传福音,是要你们离弃这些虚妄的事,归向永生的神,就是造了天、地、海和其中万有的神。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「諸君,為什麼做這事呢?我們也是人,性情和你們一樣。我們傳福音給你們,是叫你們離棄這些虛妄,歸向那創造天、地、海和其中萬物的永生神。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“诸君,为什么做这事呢?我们也是人,性情和你们一样。我们传福音给你们,是叫你们离弃这些虚妄,归向那创造天、地、海和其中万物的永生神。

使 徒 行 傳 14:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
諸 君 , 為 甚 麼 做 這 事 呢 ? 我 們 也 是 人 , 性 情 和 你 們 一 樣 。 我 們 傳 福 音 給 你 們 , 是 叫 你 們 離 棄 這 些 虛 妄 , 歸 向 那 創 造 天 、 地 、 海 、 和 其 中 萬 物 的 永 生 神 。

使 徒 行 傳 14:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
诸 君 , 为 甚 麽 做 这 事 呢 ? 我 们 也 是 人 , 性 情 和 你 们 一 样 。 我 们 传 福 音 给 你 们 , 是 叫 你 们 离 弃 这 些 虚 妄 , 归 向 那 创 造 天 、 地 、 海 、 和 其 中 万 物 的 永 生 神 。

Djela apostolska 14:15 Croatian Bible
Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima.

Skutky apoštolské 14:15 Czech BKR
A řkouce: Muži, což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy poddaní, kteříž vás napomínáme, abyste se obrátili od těchto marností k Bohu živému, kterýž učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.

Apostelenes gerninger 14:15 Danish
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Handelingen 14:15 Dutch Staten Vertaling
En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λέγοντες Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Westcott and Hort 1881
καὶ λέγοντες Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λέγοντες Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; Καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγοντες, ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγοντες Ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι θεον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι θεον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι τον θεον τον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγοντες, Ανδρες, τι ταυτα ποιειτε; και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι, ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι τον Θεον τον ζωντα, ος εποιησε τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι τον θεον τον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι θεον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai legontes Andres, ti tauta poieite? kai hēmeis homoiopatheis esmen hymin anthrōpoi, euangelizomenoi hymas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta, hos epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois;

kai legontes Andres, ti tauta poieite? kai hemeis homoiopatheis esmen hymin anthropoi, euangelizomenoi hymas apo touton ton mataion epistrephein epi theon zonta, hos epoiesen ton ouranon kai ten gen kai ten thalassan kai panta ta en autois;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai legontes Andres, ti tauta poieite? kai hēmeis homoiopatheis esmen hymin anthrōpoi, euangelizomenoi hymas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta hos epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois;

kai legontes Andres, ti tauta poieite? kai hemeis homoiopatheis esmen hymin anthropoi, euangelizomenoi hymas apo touton ton mataion epistrephein epi theon zonta hos epoiesen ton ouranon kai ten gen kai ten thalassan kai panta ta en autois;

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi theon zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi ton theon ton zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi ton theon ton zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi ton theon ton zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi ton theon ton zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi ton theon ton zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi ton theon ton zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Westcott/Hort - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi theon zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

kai legontes andres ti tauta poieite kai Emeis omoiopatheis esmen umin anthrOpoi euangelizomenoi umas apo toutOn tOn mataiOn epistrephein epi theon zOnta os epoiEsen ton ouranon kai tEn gEn kai tEn thalassan kai panta ta en autois

Apostolok 14:15 Hungarian: Karoli
És [ezt] mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetû emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élõ Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat:

La agoj de la apostoloj 14:15 Esperanto
kaj dirante:Ho viroj, kial vi tion faras? Ni ankaux estas homoj, samsentaj kiel vi, kaj ni alportas al vi evangelion, por turni vin de cxi tiuj vantajxoj al la vivanta Dio, kiu faris la cxielon kaj la teron kaj la maron kaj cxion en ili;

Apostolien teot 14:15 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoen: miehet, miksi te tätä teette? Mekin olemme ihmiset, puuttuvaiset kuin tekin. Ja me saarnaamme teille evankeliumia, että te näistä turhista kääntyisitte elävän Jumalan tykö, joka teki taivaan, ja maan, ja meren, ja kaikki mitä niissä on,

Actes 14:15 French: Darby
Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes, nous aussi, des hommes ayant les memes passions que vous; et nous vous annonçons que de ces choses vaines vous vous tourniez vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et toutes les choses qui y sont;

Actes 14:15 French: Louis Segond (1910)
en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve.

Actes 14:15 French: Martin (1744)
Et disant : hommes! pourquoi faites-vous ces choses? nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes passions que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont.

Apostelgeschichte 14:15 German: Modernized
und sprachen: Ihr Männer, was machet ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen gleichwie ihr und predigen euch das Evangelium, daß ihr euch bekehren sollt von diesen falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was drinnen ist;

Apostelgeschichte 14:15 German: Luther (1912)
und sprachen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen gleichwie ihr und predigen euch das Evangelium, daß ihr euch bekehren sollt von diesen falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist;

Apostelgeschichte 14:15 German: Textbibel (1899)
und riefen: Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen, schwach wie ihr, und bringen euch die frohe Botschaft euch zu bekehren von diesen nichtigen zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles was darinnen ist gemacht hat,

Atti 14:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi; e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all’Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi;

Atti 14:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi; e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all’Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi;

KISAH PARA RASUL 14:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
katanya, "Hai Tuan-tuan, apakah sebabnya kamu berbuat segala perkara ini? Kami ini pun manusia juga serupa dengan kamu dan memberitakan kepada kamu kabar kesukaan, supaya kamu berpaling daripada barang yang sia-sia ini kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya.

Acts 14:15 Kabyle: NT
Ay irgazen, acuɣeṛ i txeddmem akka ? Nukni d imdanen kan i nella am kunwi ! D lexbaṛ n lxiṛ i wen-d newwi iwakken aț-țeṭṭixṛem i leɛbada n wayen ur nesɛi lmeɛna ; aț-tebɛem abrid n Sidi Ṛebbi, Bab n tudert i d-ixelqen igenni d lqaɛa, lebḥeṛ d wayen akk yellan deg-s.

사도행전 14:15 Korean
가로되 `여러분이여, 어찌하여 이러한 일을 하느냐 ? 우리도 너희와 같은 성정을 가진 사람이라 너희에게 복음을 전하는 것은 이 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아 계신 하나님께로 돌아오라 함이라

Actus Apostolorum 14:15 Latin: Vulgata Clementina
et dicentes : Viri, quid hæc facitis ? et nos mortales sumus, similes vobis homines, annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit cælum, et terram, et mare, et omnia quæ in eis sunt :

Apustuļu darbi 14:15 Latvian New Testament
Kas pagājušās paaudzēs visām tautām atļāvis iet savus ceļus.

Apaðtalø darbø knyga 14:15 Lithuanian
šaukdami: “Vyrai, ką darote?! Juk mes tokie patys žmonės kaip ir jūs. Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, ‘kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra’.

Acts 14:15 Maori
Ka mea, E mara ma, he aha koutou ka mea ai i enei mea? he tangata ano maua, he rite tahi ki a koutou te tu, e kauwhau ana hoki i te rongopai, kia tahuri ke koutou i enei mea tekateka noa ki te Atua ora, nana nei i hanga te rangi me te whenua, te moana me o reira mea katoa:

Apostlenes-gjerninge 14:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og ropte: I menn! hvad er det I gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som I, og vi forkynner eder evangeliet at I skal vende eder bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er,

Hechos 14:15 Spanish: La Biblia de las Américas
y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, QUE HIZO EL CIELO, LA TIERRA, EL MAR, Y TODO LO QUE EN ELLOS HAY;

Hechos 14:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas (de estos ídolos) a un Dios vivo, QUE HIZO EL CIELO, LA TIERRA, EL MAR, Y TODO LO QUE HAY EN ELLOS .

Hechos 14:15 Spanish: Reina Valera Gómez
y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os predicamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo cuanto en ellos hay.

Hechos 14:15 Spanish: Reina Valera 1909
Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes á vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y la mar, y todo lo que está en ellos:

Hechos 14:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos;

Atos 14:15 Bíblia King James Atualizada Português
“Homens! Por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante a vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe.

Atos 14:15 Portugese Bible
e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles;   

Faptele Apostolilor 14:15 Romanian: Cornilescu
,,Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi sîntem oameni de aceeaş fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi dela aceste lucruri deşerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele.

Деяния 14:15 Russian: Synodal Translation (1876)
мужи! что вы это делаете? И мы - подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных кБогу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них,

Деяния 14:15 Russian koi8r
мужи! что вы это делаете? И мы--подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них,

Acts 14:15 Shuar New Testament
Tura tiarmiayi "Shuara, ┐urukamtai aitkiarum? Iisha Y·schaitji. Atumea aankiitji, tiarmiayi. PenkΘ ßntrarum T·rarmena nu ikiukrum, nekas Yus nemarsatarum tusar iisha taji. Nekas Yuska nayaimpincha, nunkancha, nayaantsancha, tura Ashφ nui φrunna nunasha najanaiti, tiarmiayi.

Apostagärningarna 14:15 Swedish (1917)
och sade: »I män, vad är det I gören? Också vi äro människor, av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'.

Matendo Ya Mitume 14:15 Swahili NT
Ndugu, kwa nini mnafanya mambo hayo? Sisi pia ni binadamu kama ninyi. Na, tuko hapa kuwahubirieni Habari Njema, mpate kuziacha hizi sanamu tupu, mkamgeukie Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo.

Mga Gawa 14:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nagsisipagsabi, Mga ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami'y mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo, at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nasa mga yaon:

Igitan ǝn Nǝmmuzal 14:15 Tawallamat Tamajaq NT
«Xa meddan! Ma tǝtaggim da? Nakkanay wǝr nǝmos ar aytedan ǝn šilaten-nawan. Isalan n Ǝlinjil a dawan-du-neway fǝl ad tammazzayam d ǝlɣibada n ǝssǝnǝman, tutabam ǝs Mǝššina di n Amaɣlol a d-ixlakan ijǝnnawan d amaḍal ǝd gǝrwan d awa tan-ihan kul.

กิจการ 14:15 Thai: from KJV
ว่า "ท่านทั้งหลาย เหตุไฉนท่านจึงทำการอย่างนี้ เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลาย และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น

Elçilerin İşleri 14:15 Turkish
‹‹Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?›› diye bağırdılar. ‹‹Biz de sizin gibi insanız, aynı yaradılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrıya dönmeye çağırıyoruz.

Деяния 14:15 Ukrainian: NT
і глаголали: Мужі, на що се робите? Ми такі ж люде, як ви; благовіствуемо вам, щоб від сих дурниць навернулись до Бога живого, що сотворив небо, і землю, і море, і все, що є в них.

Acts 14:15 Uma New Testament
Napa-di to nibabehi tohe'i-ee? Kai' toi-e, manusia' biasa moto wo'o-ka-kaiwo hewa koi'. Tumai-kai tohe'i-e, mpokeni Kareba Lompe' hi koi', bona nibahakai mepue' hi pue' to uma ria kalaua-na tetu, pai' bona mepue' -koi hi Alata'ala to Tuwu', Alata'ala to mpajadi' langi', dunia', tahi' hante hawe'ea ihi' -na.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 14:15 Vietnamese (1934)
Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.

Acts 14:14
Top of Page
Top of Page