ἅρπαγες
Englishman's Concordance
ἅρπαγες (harpages) — 3 Occurrences

Matthew 7:15 Adj-NMP
GRK: εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
NAS: but inwardly are ravenous wolves.
KJV: inwardly they are ravening wolves.
INT: they are wolves ravenous

Luke 18:11 Adj-NMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι μοιχοί
NAS: other people: swindlers, unjust,
KJV: men [are], extortioners, unjust,
INT: of the men swindlers unrighteous adulterers

1 Corinthians 6:10 Adj-NMP
GRK: λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ
NAS: nor swindlers, will inherit
KJV: nor extortioners, shall inherit
INT: slanderers nor swindlers [the] kingdom of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page