Ἀσίας
Englishman's Concordance
Ἀσίας (Asias) — 7 Occurrences

Acts 6:9 N-GFS
GRK: Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ
NAS: from Cilicia and Asia, rose
KJV: and of Asia, disputing
INT: Cilicia and Asia disputing with

Acts 19:26 N-GFS
GRK: πάσης τῆς Ἀσίας ὁ Παῦλος
NAS: but in almost all of Asia, this Paul
KJV: almost throughout all Asia, this Paul
INT: of all Asia which Paul

Acts 21:27 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι
NAS: the Jews from Asia, upon seeing
KJV: which were of Asia, when they saw
INT: from Asia Jews having seen

Acts 24:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι
NAS: But [there were] some Jews from Asia--
KJV: Jews from Asia found me
INT: from Asia Jews

Romans 16:5 N-GFS
GRK: ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν
NAS: to Christ from Asia.
INT: a first-fruit of Achaia for Christ

1 Corinthians 16:19 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας ἀσπάζεται ὑμᾶς
NAS: The churches of Asia greet you. Aquila
KJV: The churches of Asia salute you.
INT: churches of Asia greet you

1 Peter 1:1 N-GFS
GRK: Γαλατίας Καππαδοκίας Ἀσίας καὶ Βιθυνίας
NAS: Cappadocia, Asia, and Bithynia,
KJV: Cappadocia, Asia, and
INT: of Galatia of Cappadocia of Asia and Bithynia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page