διαφθοράν
Englishman's Concordance
διαφθοράν (diaphthoran) — 6 Occurrences

Acts 2:27 N-AFS
GRK: σου ἰδεῖν διαφθοράν
NAS: YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.
KJV: Holy One to see corruption.
INT: of you to see decay

Acts 2:31 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
NAS: DID His flesh SUFFER DECAY.
KJV: flesh did see corruption.
INT: of him saw decay

Acts 13:34 N-AFS
GRK: ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν
NAS: to return to decay, He has spoken
KJV: to corruption, he said
INT: to return to decay thus he spoke

Acts 13:35 N-AFS
GRK: σου ἰδεῖν διαφθοράν
NAS: YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.'
KJV: Holy One to see corruption.
INT: of you to see decay

Acts 13:36 N-AFS
GRK: καὶ εἶδεν διαφθοράν
NAS: his fathers and underwent decay;
KJV: and saw corruption:
INT: and saw decay

Acts 13:37 N-AFS
GRK: οὐκ εἶδεν διαφθοράν
NAS: raised did not undergo decay.
KJV: saw no corruption.
INT: not did see decay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page