ὁδοῦ
Englishman's Concordance
ὁδοῦ (hodou) — 8 Occurrences

Matthew 2:12 N-GFS
GRK: δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς
NAS: for their own country by another way.
KJV: country another way.
INT: by another route they withdrew into

Matthew 8:28 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
NAS: could pass by that way.
KJV: by that way.
INT: by the way that

Matthew 21:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ'
NAS: tree by the road, He came
KJV: fig tree in the way, he came to
INT: along the road he came to

Luke 11:6 N-GFS
GRK: παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με
NAS: has come to me from a journey, and I have
KJV: of mine in his journey is come to
INT: is come off a journey to me

Acts 9:2 N-GFS
GRK: εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας
NAS: any belonging to the Way, both men
KJV: any of this way, whether
INT: he found of the way being men

Acts 19:23 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ὁδοῦ
NAS: disturbance concerning the Way.
KJV: stir about that way.
INT: about the Way

Acts 24:22 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ὁδοῦ εἴπας Ὅταν
NAS: about the Way, put them off,
KJV: of [that] way, he deferred
INT: concerning the Way having said When

James 5:20 N-GFS
GRK: ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει
NAS: from the error of his way will save
KJV: the error of his way shall save a soul
INT: from [the] error of the way of him will save

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page