κατεσθίετε
Englishman's Concordance
κατεσθίετε (katesthiete) — 2 Occurrences

Matthew 23:14 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας
KJV: for ye devour widows'
INT: hypocrites for you devour the houses

Galatians 5:15 V-PIA-2P
GRK: δάκνετε καὶ κατεσθίετε βλέπετε μὴ
NAS: you bite and devour one
KJV: and devour one another,
INT: you bite and devour take heed lest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page