καθαρόν
Englishman's Concordance
καθαρόν (katharon) — 7 Occurrences

Matthew 23:26 Adj-NNS
GRK: ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
NAS: of it may become clean also.
KJV: of them may be clean also.
INT: outside of them clean

Titus 1:15 Adj-NNS
GRK: ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ μεμίανται
NAS: nothing is pure, but both
INT: unbelieving nothing [is] pure but are defiled

Revelation 15:6 Adj-ANS
GRK: ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ
NAS: in linen, clean [and] bright,
KJV: plagues, clothed in pure and white
INT: clothed in linen pure bright and

Revelation 19:8 Adj-ANS
GRK: βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν τὸ γὰρ
NAS: bright [and] clean; for the fine linen
KJV: in fine linen, clean and
INT: fine linen bright pure the indeed

Revelation 19:14 Adj-ANS
GRK: βύσσινον λευκὸν καθαρόν
NAS: white [and] clean, were following
KJV: white and clean.
INT: fine linen white pure

Revelation 21:18 Adj-NNS
GRK: πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ
NAS: and the city was pure gold,
KJV: and the city [was] pure gold, like
INT: city gold pure like glass

Revelation 21:21 Adj-NNS
GRK: πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος
NAS: of the city was pure gold,
KJV: of the city [was] pure gold,
INT: city gold pure as glass

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page