κεφαλὰς
Englishman's Concordance
κεφαλὰς (kephalas) — 13 Occurrences

Matthew 27:39 N-AFP
GRK: κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
NAS: at Him, wagging their heads
KJV: wagging their heads,
INT: shaking the heads of them

Mark 15:29 N-AFP
GRK: κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
NAS: at Him, wagging their heads, and saying,
KJV: wagging their heads, and saying,
INT: shaking the heads of them and

Luke 21:28 N-AFP
GRK: ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι
NAS: up and lift up your heads, because
KJV: lift up your heads; for your
INT: lift up the heads of you because

Revelation 4:4 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους
NAS: and golden crowns on their heads.
KJV: on their heads crowns of gold.
INT: on the heads of them crowns

Revelation 9:7 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς
NAS: for battle; and on their heads appeared
KJV: their heads [were] as it were
INT: upon the heads of them as

Revelation 9:19 N-AFP
GRK: ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς καὶ ἐν
NAS: and have heads, and with them they do harm.
KJV: unto serpents, and had heads, and with
INT: serpents having heads and with

Revelation 12:3 N-AFP
GRK: πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
NAS: having seven heads and ten horns,
KJV: having seven heads and ten
INT: red having heads seven and

Revelation 12:3 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ
NAS: horns, and on his heads [were] seven
KJV: upon his heads.
INT: upon the heads of him seven

Revelation 13:1 N-AFP
GRK: δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά καὶ
NAS: and seven heads, and on his horns
KJV: having seven heads and ten
INT: ten and heads seven and

Revelation 13:1 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα
NAS: diadems, and on his heads [were] blasphemous
KJV: upon his heads the name of blasphemy.
INT: upon the heads of it [the] name

Revelation 17:3 N-AFP
GRK: βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
NAS: having seven heads and ten horns.
KJV: having seven heads and ten
INT: of blasphemy having heads seven and

Revelation 17:7 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ
NAS: the seven heads and the ten
KJV: hath the seven heads and ten
INT: the seven heads and the

Revelation 18:19 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
NAS: dust on their heads and were crying
KJV: on their heads, and cried,
INT: upon the heads of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page