κωλύετε
Englishman's Concordance
κωλύετε (kōlyete) — 6 Occurrences

Matthew 19:14 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν
NAS: alone, and do not hinder them from coming
KJV: little children, and forbid them not,
INT: and not do forbid them to come

Mark 9:39 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν Μὴ κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς
NAS: said, Do not hinder him, for there is no one
KJV: Jesus said, Forbid him not:
INT: said not Forbid him no one

Mark 10:14 V-PMA-2P
GRK: με μὴ κωλύετε αὐτά τῶν
NAS: to come to Me; do not hinder them; for the kingdom
KJV: me, and forbid them not:
INT: me not do hinder them to the

Luke 9:50 V-PMA-2P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε ὃς γὰρ
NAS: said to him, Do not hinder [him]; for he who
KJV: unto him, Forbid [him] not: for
INT: Jesus not Forbid who indeed

Luke 18:16 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κωλύετε αὐτά τῶν
NAS: to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom
KJV: me, and forbid them not:
INT: and not do forbid them of the

1 Corinthians 14:39 V-PMA-2P
GRK: λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
NAS: to prophesy, and do not forbid to speak
KJV: to prophesy, and forbid not to speak
INT: to speak not do forbid with tongues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page