Μαγδαληνὴ
Englishman's Concordance
Μαγδαληνὴ (Magdalēnē) — 12 Occurrences

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
NAS: them was Mary Magdalene, and Mary
KJV: was Mary Magdalene, and Mary
INT: Mary Magdalene and Mary

Matthew 27:61 N-NFS
GRK: Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ
NAS: And Mary Magdalene was there,
KJV: was Mary Magdalene, and the other
INT: Mary Magdalene and the

Matthew 28:1 N-NFS
GRK: Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ
NAS: Mary Magdalene and the other
KJV: came Mary Magdalene and the other
INT: Mary Magdalene and the

Mark 15:40 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
NAS: [were] Mary Magdalene, and Mary
KJV: was Mary Magdalene, and Mary
INT: Mary Magdalene and Mary

Mark 15:47 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
NAS: Mary Magdalene and Mary
KJV: And Mary Magdalene and Mary
INT: Mary Magdalene and Mary [mother]

Mark 16:1 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
NAS: Mary Magdalene, and Mary
KJV: was past, Mary Magdalene, and Mary
INT: Mary Magdalene and Mary

Mark 16:9 N-DFS
GRK: Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ παρ' ἧς
NAS: to Mary Magdalene, from whom
KJV: first to Mary Magdalene, out of whom
INT: to Mary Magdalene from whom

Luke 8:2 N-NFS
GRK: ἡ καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ' ἧς
NAS: who was called Magdalene, from whom
KJV: Mary called Magdalene, out of whom
INT: who is called Magdalene from whom

Luke 24:10 N-NFS
GRK: δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ
NAS: they were Mary Magdalene and Joanna
KJV: It was Mary Magdalene, and Joanna,
INT: moreover Magdalene Mary and

John 19:25 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνή
NAS: and Mary Magdalene.
KJV: and Mary Magdalene.
INT: Mary Magdalene

John 20:1 N-NFS
GRK: Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ
NAS: Mary Magdalene came
KJV: Mary Magdalene early,
INT: Mary Magdalene comes early

John 20:18 N-NFS
GRK: Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς
NAS: Mary Magdalene came, announcing
KJV: Mary Magdalene came and told
INT: Mary Magdalene bringing word to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page