Μαρία
Englishman's Concordance
Μαρία (Maria) — 18 Occurrences

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: Among them was Mary Magdalene,
KJV: which was Mary Magdalene, and
INT: whom was Mary Magdalene

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ
NAS: Magdalene, and Mary the mother
KJV: and Mary the mother
INT: Magdalene and Mary the

Matthew 27:61 N-NFS
GRK: ἡ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι
NAS: and the other Mary, sitting
KJV: the other Mary, sitting
INT: the other Mary sitting opposite

Matthew 28:1 N-NFS
GRK: ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν
NAS: and the other Mary came
KJV: the other Mary to see
INT: the other Mary to see the

Mark 15:40 N
GRK: αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: whom [were] Mary Magdalene,
KJV: whom was Mary Magdalene, and
INT: whom also Mary Magdalene

Mark 15:40 N-NFS
GRK: Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου
NAS: Magdalene, and Mary the mother
KJV: and Mary the mother
INT: Magdalene and Mary the [mother] of James

Mark 15:47 N-NFS
GRK: Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: Mary Magdalene and Mary
KJV: And Mary Magdalene and
INT: and Mary Magdalene

Mark 15:47 N-NFS
GRK: Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος
NAS: Magdalene and Mary the [mother] of Joses
KJV: and Mary [the mother] of Joses
INT: Magdalene and Mary [mother] the of Joseph

Mark 16:1 N-NFS
GRK: σαββάτου ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: was over, Mary Magdalene,
KJV: was past, Mary Magdalene,
INT: Sabbath Mary Magdalene

Mark 16:1 N-NFS
GRK: Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ
NAS: Magdalene, and Mary the [mother] of James,
KJV: and Mary the [mother]
INT: Magdalene and Mary the [mother]

Mark 16:9 N-DFS
GRK: ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ
NAS: appeared to Mary Magdalene,
KJV: first to Mary Magdalene,
INT: he appeared first to Mary Magdalene

Luke 8:2 N-NFS
GRK: καὶ ἀσθενειῶν Μαρία ἡ καλουμένη
NAS: and sicknesses: Mary who was called
KJV: infirmities, Mary called
INT: and infirmities Mary who is called

Luke 24:10 N-NFS
GRK: ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα
NAS: Now they were Mary Magdalene
KJV: It was Mary Magdalene, and
INT: Magdalene Mary and Joanna

Luke 24:10 N-NFS
GRK: Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου
NAS: and Joanna and Mary the [mother] of James;
KJV: and Mary [the mother] of James,
INT: Joanna and Mary the [mother] of james

John 19:25 N-NFS
GRK: μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ
NAS: sister, Mary the [wife] of Clopas,
KJV: sister, Mary the [wife]
INT: mother of him Mary the [wife]

John 19:25 N-NFS
GRK: Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή
NAS: the [wife] of Clopas, and Mary Magdalene.
KJV: of Cleophas, and Mary Magdalene.
INT: of Clopas and Mary Magdalene

John 20:1 N-NFS
GRK: τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: [day] of the week Mary Magdalene
KJV: cometh Mary Magdalene
INT: of the week Mary Magdalene

John 20:11 N-NFS
GRK: Μαρία δὲ εἱστήκει
NAS: But Mary was standing outside
KJV: But Mary stood without
INT: Mary however stood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page