Ναζωραῖος
Englishman's Concordance
Ναζωραῖος (Nazōraios) — 5 Occurrences

Matthew 2:23 N-NMS
GRK: προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται
NAS: He shall be called a Nazarene.
KJV: He shall be called a Nazarene.
INT: prophets that a Nazarene will he be called

Luke 18:37 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται
NAS: him that Jesus of Nazareth was passing
KJV: that Jesus of Nazareth passeth by.
INT: Jesus of Nazareth is passing by

John 19:19 N-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: JESUS THE NAZARENE, THE KING
KJV: JESUS OF NAZARETH THE KING
INT: Jesus of Nazareth the king

Acts 6:14 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει
NAS: that this Nazarene, Jesus,
KJV: Jesus of Nazareth shall destroy
INT: Jesus of Nazareth this will destroy

Acts 22:8 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ
NAS: Jesus the Nazarene, whom
KJV: am Jesus of Nazareth, whom thou
INT: Jesus of Nazareth whom you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page