πορνείαν
Englishman's Concordance
πορνείαν (porneian) — 3 Occurrences

Acts 21:25 N-AFS
GRK: πνικτὸν καὶ πορνείαν
NAS: and from what is strangled and from fornication.
KJV: from strangled, and from fornication.
INT: what is strangled and sexual immorality

1 Corinthians 6:18 N-AFS
GRK: φεύγετε τὴν πορνείαν πᾶν ἁμάρτημα
NAS: Flee immorality. Every [other] sin
KJV: Flee fornication. Every sin
INT: Flee sexual immorality Every sin

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος
NAS: body as dead to immorality, impurity,
KJV: the earth; fornication, uncleanness,
INT: the earth sexual immorality uncleanness passion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page