Ψαλμοῖς
Englishman's Concordance
Ψαλμοῖς (Psalmois) — 3 Occurrences

Luke 24:44 N-DMP
GRK: προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
NAS: and the Prophets and the Psalms must
KJV: and [in] the psalms, concerning
INT: prophets and psalms concerning me

Ephesians 5:19 N-DMP
GRK: ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις
NAS: to one another in psalms and hymns
KJV: to yourselves in psalms and
INT: to each other in psalms and hymns

Colossians 3:16 N-DMP
GRK: νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς
NAS: one another with psalms [and] hymns
KJV: one another in psalms and
INT: admonishing each other in psalms hymns songs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page