Σαούλ
Englishman's Concordance
Σαούλ (Saoul) — 9 Occurrences

Acts 9:4 N
GRK: λέγουσαν αὐτῷ Σαούλ Σαούλ τί
NAS: saying to him, Saul, Saul,
KJV: saying unto him, Saul, Saul, why
INT: saying to him Saul Saul why

Acts 9:4 N
GRK: αὐτῷ Σαούλ Σαούλ τί με
NAS: to him, Saul, Saul, why
KJV: Saul, Saul, why
INT: to him Saul Saul why me

Acts 9:17 N
GRK: χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ
NAS: Brother Saul, the Lord
KJV: Brother Saul, the Lord,
INT: hands he said Saul brother the

Acts 13:21 N
GRK: θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς
NAS: gave them Saul the son
KJV: gave unto them Saul the son of Cis,
INT: God Saul son of kish

Acts 22:7 N
GRK: λεγούσης μοι Σαούλ Σαούλ τί
NAS: a voice saying to me, 'Saul, Saul, why
KJV: saying unto me, Saul, Saul, why
INT: saying to me Saul Saul why

Acts 22:7 N
GRK: μοι Σαούλ Σαούλ τί με
NAS: to me, 'Saul, Saul, why
KJV: Saul, Saul, why
INT: to me Saul Saul why me

Acts 22:13 N
GRK: εἶπέν μοι Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον
NAS: to me, 'Brother Saul, receive
KJV: Brother Saul, receive thy sight.
INT: said to me Saul brother look up

Acts 26:14 N
GRK: Ἐβραΐδι διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ τί
NAS: dialect, 'Saul, Saul,
KJV: in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why
INT: Hebrew language Saul Saul why

Acts 26:14 N
GRK: διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ τί με
NAS: Saul, Saul, why
KJV: Saul, Saul, why
INT: language Saul Saul why me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page