σκότος
Englishman's Concordance
σκότος (skotos) — 14 Occurrences

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ἐν σοὶ σκότος ἐστίν τὸ
NAS: the light that is in you is darkness, how great
KJV: thee be darkness, how great
INT: in you darkness is that

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ἐστίν τὸ σκότος πόσον
NAS: how great is the darkness!
KJV: how great [is] that darkness!
INT: is that darkness how great

Matthew 8:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: out into the outer darkness; in that place there
KJV: into outer darkness: there shall be
INT: into the darkness the outer

Matthew 22:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: him into the outer darkness; in that place there
KJV: outer darkness; there
INT: into the darkness outer

Matthew 25:30 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: into the outer darkness; in that place there
KJV: into outer darkness: there shall be
INT: into the darkness outer

Matthew 27:45 N-NNS
GRK: ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ
NAS: hour darkness fell
KJV: hour there was darkness over all
INT: sixth [the] hour darkness was over

Mark 15:33 N-NNS
GRK: ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ'
NAS: hour came, darkness fell over
KJV: there was darkness over
INT: [the] hour sixth darkness came over

Luke 11:35 N-NNS
GRK: ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
NAS: out that the light in you is not darkness.
KJV: be not darkness.
INT: in you darkness is

Luke 23:44 N-NNS
GRK: ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ'
NAS: the sixth hour, and darkness fell over
KJV: and there was a darkness over all
INT: sixth and darkness came over

John 3:19 N-ANS
GRK: μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ
NAS: and men loved the darkness rather than
KJV: men loved darkness rather than
INT: rather the darkness than the

Acts 2:20 N-ANS
GRK: μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ
NAS: WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON
KJV: into darkness, and
INT: will be turned into darkness and the

Acts 13:11 N-NNS
GRK: ἀχλὺς καὶ σκότος καὶ περιάγων
NAS: a mist and a darkness fell
KJV: and a darkness; and
INT: a mist and darkness and going about

2 Corinthians 6:14 N-ANS
GRK: φωτὶ πρὸς σκότος
NAS: fellowship has light with darkness?
KJV: hath light with darkness?
INT: light with darkness

Ephesians 5:8 N-NNS
GRK: γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ
NAS: for you were formerly darkness, but now
KJV: ye were sometimes darkness, but now
INT: indeed once darkness now however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page