1111. γογγύζω (gogguzó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1111. γογγύζω (gogguzó) — 8 Occurrences

Matthew 20:11 V-IIA-3P
GRK: λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ
NAS: When they received it, they grumbled at the landowner,
KJV: when they had received [it], they murmured against
INT: having received moreover they grumbled against the

Luke 5:30 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι
NAS: and their scribes [began] grumbling at His disciples,
KJV: and Pharisees murmured against his
INT: And grumbled the Pharisees

John 6:41 V-IIA-3P
GRK: Ἐγόγγυζον οὖν οἱ
NAS: the Jews were grumbling about
KJV: The Jews then murmured at him,
INT: Were grumbling therefore the

John 6:43 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῖς Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
NAS: and said to them, Do not grumble among
KJV: said unto them, Murmur not among
INT: to them not Grumble with one another

John 6:61 V-PIA-3P
GRK: ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου
NAS: that His disciples grumbled at this,
KJV: his disciples murmured at it,
INT: himself that grumble concerning this

John 7:32 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ
NAS: the crowd muttering these things
KJV: that the people murmured such things
INT: of the crowd grumbling concerning him

1 Corinthians 10:10 V-PMA-2P
GRK: μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς
NAS: Nor grumble, as some of them did,
KJV: Neither murmur ye, as some
INT: Neither grumble you as some

1 Corinthians 10:10 V-AIA-3P
GRK: τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο
NAS: as some of them did, and were destroyed
KJV: also murmured, and
INT: some of them grumbled and perished

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page