1118. γονεύς (goneus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1118. γονεύς (goneus) — 20 Occurrences

Matthew 10:21 N-AMP
GRK: τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν
NAS: up against parents and cause them to be put to death.
KJV: against [their] parents, and
INT: children against parents and will put to death

Mark 13:12 N-AMP
GRK: τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν
NAS: up against parents and have them put to death.
KJV: against [their] parents, and
INT: children against parents and will put to death

Luke 2:27 N-AMP
GRK: εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον
NAS: and when the parents brought
KJV: and when the parents brought
INT: when brought in the parents the child

Luke 2:41 N-NMP
GRK: ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ'
NAS: Now His parents went to Jerusalem
KJV: Now his parents went to
INT: went the parents of him every

Luke 2:43 N-NMP
GRK: ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ
NAS: in Jerusalem. But His parents were unaware
INT: knew it the parents of him

Luke 8:56 N-NMP
GRK: ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς ὁ
NAS: Her parents were amazed;
KJV: And her parents were astonished: but
INT: were amazed the parents of her

Luke 18:29 N-AMP
GRK: ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα
NAS: brothers or parents or children,
KJV: house, or parents, or brethren,
INT: brothers or parents or children

Luke 21:16 N-GMP
GRK: καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν
NAS: even by parents and brothers
KJV: both by parents, and brethren,
INT: even by parents and brothers

John 9:2 N-NMP
GRK: ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: or his parents, that he would be born
KJV: or his parents, that he was born
INT: or the parents of him that

John 9:3 N-NMP
GRK: οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἀλλ'
NAS: nor his parents; but [it was] so
KJV: nor his parents: but that
INT: nor the parents of him but

John 9:18 N-AMP
GRK: ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ
NAS: they called the parents of the very
KJV: they called the parents of him
INT: they called the parents of him

John 9:20 N-NMP
GRK: οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: His parents answered them and said,
KJV: His parents answered them
INT: Therefore the parents of him and

John 9:22 N-NMP
GRK: εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι
NAS: His parents said this
KJV: his parents, because
INT: said the parents of him because

John 9:23 N-NMP
GRK: τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν
NAS: reason his parents said,
KJV: said his parents, He is
INT: this the parents of him said

Romans 1:30 N-DMP
GRK: ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: of evil, disobedient to parents,
KJV: disobedient to parents,
INT: inventors of evil things to parents disobedient

2 Corinthians 12:14 N-DMP
GRK: τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν ἀλλὰ
NAS: to save up for [their] parents, but parents
KJV: to lay up for the parents, but
INT: children for the parents to treasure up but

2 Corinthians 12:14 N-NMP
GRK: ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις
NAS: up for [their] parents, but parents for [their] children.
KJV: but the parents for the children.
INT: but the parents for the children

Ephesians 6:1 N-DMP
GRK: ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν
NAS: obey your parents in the Lord,
KJV: obey your parents in the Lord:
INT: obey the parents of you in

Colossians 3:20 N-DMP
GRK: ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα
NAS: be obedient to your parents in all things,
KJV: obey [your] parents in
INT: obey the parents in all things

2 Timothy 3:2 N-DMP
GRK: ὑπερήφανοι βλάσφημοι γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀχάριστοι
NAS: disobedient to parents, ungrateful,
KJV: disobedient to parents, unthankful,
INT: proud evil speakers to parents disobedient ungrateful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page