1228. διάβολος (diabolos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1228. διάβολος (diabolos) — 38 Occurrences

Matthew 4:1 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου
NAS: to be tempted by the devil.
KJV: to be tempted of the devil.
INT: by the devil

Matthew 4:5 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν
NAS: Then the devil took Him into the holy
KJV: Then the devil taketh him
INT: him the devil to the

Matthew 4:8 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος
NAS: Again, the devil took Him to a very
KJV: Again, the devil taketh him
INT: him the devil to a mountain

Matthew 4:11 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος καὶ ἰδοὺ
NAS: Then the devil left Him; and behold,
KJV: Then the devil leaveth him,
INT: him the devil and behold

Matthew 13:39 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ
NAS: who sowed them is the devil, and the harvest
KJV: them is the devil; the harvest
INT: is the devil and

Matthew 25:41 Adj-DMS
GRK: ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς
NAS: which has been prepared for the devil and his angels;
KJV: fire, prepared for the devil and his
INT: has been prepared for the devil and the

Luke 4:2 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου Καὶ οὐκ
NAS: being tempted by the devil. And He ate
KJV: tempted of the devil. And in
INT: by the devil and not

Luke 4:3 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς
NAS: And the devil said to Him, If
KJV: And the devil said unto him,
INT: to him the devil If Son

Luke 4:5 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος
KJV: And the devil, taking him
INT: him the devil into a mountain

Luke 4:6 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
NAS: And the devil said
KJV: And the devil said unto him,
INT: to him the devil To you will I give

Luke 4:13 Adj-NMS
GRK: πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ'
NAS: When the devil had finished every
KJV: And when the devil had ended all
INT: temptation the devil departed from

Luke 8:12 Adj-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει
NAS: then the devil comes
KJV: then cometh the devil, and taketh away
INT: comes the devil and takes away

John 6:70 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
NAS: and [yet] one of you is a devil?
KJV: you is a devil?
INT: you one a devil is

John 8:44 Adj-GMS
GRK: πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ
NAS: You are of [your] father the devil, and you want
KJV: [your] father the devil, and
INT: father the devil are and

John 13:2 Adj-GMS
GRK: γινομένου τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος
NAS: supper, the devil having already
KJV: being ended, the devil having now
INT: taking place the devil already having put

Acts 10:38 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου ὅτι ὁ
NAS: who were oppressed by the devil, for God
KJV: of the devil; for
INT: by the devil because

Acts 13:10 Adj-GMS
GRK: ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης
NAS: you son of the devil, you enemy
KJV: [thou] child of the devil, [thou] enemy
INT: craft son of [the] devil enemy of all

Ephesians 4:27 Adj-DMS
GRK: τόπον τῷ διαβόλῳ
NAS: and do not give the devil an opportunity.
KJV: give place to the devil.
INT: opportunity to the devil

Ephesians 6:11 Adj-GMS
GRK: μεθοδείας τοῦ διαβόλου
NAS: against the schemes of the devil.
KJV: against the wiles of the devil.
INT: schemes of the devil

1 Timothy 3:6 Adj-GMS
GRK: ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου
NAS: into the condemnation incurred by the devil.
KJV: into the condemnation of the devil.
INT: he might fall of the devil

1 Timothy 3:7 Adj-GMS
GRK: παγίδα τοῦ διαβόλου
NAS: and the snare of the devil.
KJV: and the snare of the devil.
INT: [the] snare of the devil

1 Timothy 3:11 Adj-AFP
GRK: σεμνάς μὴ διαβόλους νηφαλίους πιστὰς
NAS: [be] dignified, not malicious gossips, but temperate,
KJV: not slanderers, sober,
INT: dignified not slanderers sober faithful

2 Timothy 2:26 Adj-GMS
GRK: τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι
NAS: [and escape] from the snare of the devil, having been held captive
KJV: the snare of the devil, who are taken captive
INT: the of the devil snare having been taken

2 Timothy 3:3 Adj-NMP
GRK: ἄστοργοι ἄσπονδοι διάβολοι ἀκρατεῖς ἀνήμεροι
NAS: irreconcilable, malicious gossips, without self-control,
KJV: trucebreakers, false accusers, incontinent,
INT: unloving unappeasable slanderers without self-control savage

Titus 2:3 Adj-AFP
GRK: ἱεροπρεπεῖς μὴ διαβόλους μὴ οἴνῳ
NAS: in their behavior, not malicious gossips nor
KJV: not false accusers, not
INT: reverent not slanderers not to wine

Hebrews 2:14 Adj-AMS
GRK: ἔστιν τὸν διάβολον
NAS: of death, that is, the devil,
KJV: of death, that is, the devil;
INT: is the devil

James 4:7 Adj-DMS
GRK: δὲ τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται
NAS: Resist the devil and he will flee
KJV: Resist the devil, and
INT: but the devil and he will flee

1 Peter 5:8 Adj-NMS
GRK: ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων
NAS: Your adversary, the devil, prowls around
KJV: your adversary the devil, as a roaring
INT: adversary of you [the] devil as a lion

1 John 3:8 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν ὅτι
NAS: sin is of the devil; for the devil
KJV: is of the devil; for the devil
INT: of the devil is because

1 John 3:8 Adj-NMS
GRK: ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει εἰς
NAS: is of the devil; for the devil has sinned
KJV: the devil; for the devil sinneth from
INT: [the] beginning the devil sins For

1 John 3:8 Adj-GMS
GRK: ἔργα τοῦ διαβόλου
NAS: the works of the devil.
KJV: the works of the devil.
INT: works of the devil

1 John 3:10 Adj-GMS
GRK: τέκνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ
NAS: and the children of the devil are obvious:
KJV: the children of the devil: whosoever
INT: children of the devil Anyone that

Jude 1:9 Adj-DMS
GRK: ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο
NAS: he disputed with the devil and argued
KJV: contending with the devil he disputed
INT: when with the devil disputing he reasoned

Revelation 2:10 Adj-NMS
GRK: βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν
NAS: Behold, the devil is about
KJV: suffer: behold, the devil shall cast
INT: to cast the devil [some] of you

Revelation 12:9 Adj-NMS
GRK: ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ Ὁ
NAS: who is called the devil and Satan,
KJV: serpent, called the Devil, and Satan,
INT: who is called devil and

Revelation 12:12 Adj-NMS
GRK: κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς
NAS: because the devil has come down
KJV: for the devil is come down
INT: is come down the devil to you

Revelation 20:2 Adj-NMS
GRK: ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ Ὁ
NAS: who is the devil and Satan,
KJV: which is the Devil, and Satan,
INT: who is [the] devil and

Revelation 20:10 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν
NAS: And the devil who deceived
KJV: And the devil that deceived them
INT: and the devil who misleads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page