1230. διαγίνομαι (diaginomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1230. διαγίνομαι (diaginomai) — 3 Occurrences

Mark 16:1 V-APM-GNS
GRK: Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου
NAS: When the Sabbath was over, Mary
KJV: the sabbath was past, Mary
INT: And having been past the Sabbath

Acts 25:13 V-APM-GFP
GRK: Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας
NAS: days had elapsed, King
KJV: And after certain days
INT: days moreover having passed some Agrippa

Acts 27:9 V-APM-GMS
GRK: δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος
NAS: time had passed and the voyage
KJV: time was spent, and
INT: moreover time having passed and being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page