1263. διαμαρτύρομαι (diamarturomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1263. διαμαρτύρομαι (diamarturomai) — 15 Occurrences

Luke 16:28 V-PSM/P-3S
GRK: ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα
NAS: in order that he may warn them, so
KJV: that he may testify unto them,
INT: brothers so that he might warn them that

Acts 2:40 V-AIM-3S
GRK: λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει
NAS: words he solemnly testified and kept on exhorting
KJV: other words did he testify and exhort,
INT: words many he earnestly testified and exhorted

Acts 8:25 V-APM-NMP
GRK: μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες
NAS: So, when they had solemnly testified and spoken
KJV: And they, when they had testified and
INT: indeed therefore having earnestly testified and having spoken

Acts 10:42 V-ANM
GRK: λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός
NAS: to the people, and solemnly to testify that this
KJV: and to testify that
INT: people and to testify fully that he

Acts 18:5 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: to the word, solemnly testifying to the Jews
KJV: in the spirit, and testified to the Jews
INT: Paul earnestly testifying to the Jews

Acts 20:21 V-PPM/P-NMS
GRK: διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε
NAS: solemnly testifying to both Jews
KJV: Testifying both to the Jews,
INT: earnestly testifying to Jewish both

Acts 20:23 V-PIM/P-3S
GRK: κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον
NAS: Spirit solemnly testifies to me in every
KJV: Ghost witnesseth in every
INT: in every city fully testifies to me saying

Acts 20:24 V-ANM
GRK: κυρίου Ἰησοῦ διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: Jesus, to testify solemnly of the gospel
KJV: Jesus, to testify the gospel
INT: Lord Jesus to testify fully the gospel

Acts 23:11 V-AIM-2S
GRK: ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ
NAS: Take courage; for as you have solemnly witnessed to My cause
KJV: for as thou hast testified of me
INT: as indeed you did fully testify the things concerning

Acts 28:23 V-PPM/P-NMS
GRK: οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν
NAS: and he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom
KJV: he expounded and testified the kingdom
INT: to whom he expounded fully testifying the kingdom

1 Thessalonians 4:6 V-AIM-1P
GRK: ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα
NAS: told you before and solemnly warned [you].
KJV: you and testified.
INT: you and fully testified

1 Timothy 5:21 V-PIM/P-1S
GRK: Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ
NAS: I solemnly charge you in the presence
KJV: I charge [thee] before God,
INT: I earnestly testify before

2 Timothy 2:14 V-PPM/P-NMS
GRK: Ταῦτα ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ
NAS: [them] of these things, and solemnly charge [them] in the presence
KJV: put [them] in remembrance, charging [them] before
INT: These things put in remembrance of testifying earnestly before

2 Timothy 4:1 V-PIM/P-1S
GRK: Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ
NAS: I solemnly charge [you] in the presence
KJV: I charge [thee] therefore before
INT: I earnestly testify before

Hebrews 2:6 V-AIM-3S
GRK: διεμαρτύρατο δέ πού
NAS: But one has testified somewhere,
KJV: in a certain place testified, saying,
INT: fully testified moreover somewhere

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page