1280. διαπορέω (diaporeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1280. διαπορέω (diaporeó) — 4 Occurrences

Luke 9:7 V-IIA-3S
GRK: πάντα καὶ διηπόρει διὰ τὸ
NAS: that was happening; and he was greatly perplexed, because
KJV: and he was perplexed, because
INT: all and was perplexed because

Acts 2:12 V-IIM-3P
GRK: πάντες καὶ διηπόρουν ἄλλος πρὸς
NAS: continued in amazement and great perplexity, saying
KJV: amazed, and were in doubt, saying one
INT: all and were in perplexity other to

Acts 5:24 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ αὐτῶν
NAS: words, they were greatly perplexed about
KJV: these things, they doubted of them
INT: the chief priests were perplexed concerning them

Acts 10:17 V-IIA-3S
GRK: ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος
NAS: Peter was greatly perplexed in mind
KJV: while Peter doubted in himself
INT: in himself was perplexed Peter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page