1279. διαπορεύομαι (diaporeuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1279. διαπορεύομαι (diaporeuomai) — 5 Occurrences

Luke 6:1 V-PNM/P
GRK: ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ
NAS: it happened that He was passing through
KJV: that he went through
INT: on the sabbath passed along he through

Luke 13:22 V-IIM/P-3S
GRK: Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις
NAS: And He was passing through from one city
KJV: And he went through the cities
INT: And he went through by towns

Luke 18:36 V-PPM/P-GMS
GRK: δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί
NAS: a crowd going by, he [began] to inquire
KJV: the multitude pass by, he asked
INT: moreover a crowd passing along he asked what

Acts 16:4 V-IIM/P-3P
GRK: Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις
NAS: while they were passing through the cities,
KJV: as they went through the cities,
INT: while moreover they passed through the cities

Romans 15:24 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς
NAS: to see you in passing, and to be helped on my way
KJV: you in my journey, and
INT: I hope for going through to see you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page