1304. διατρίβω (diatribó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1304. διατρίβω (diatribó) — 9 Occurrences

John 3:22 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν
NAS: and there He was spending time with them and baptizing.
KJV: and there he tarried with them,
INT: and there he stayed with them

Acts 12:19 V-IIA-3S
GRK: εἰς Καισάρειαν διέτριβεν
NAS: to Caesarea and was spending time there.
KJV: to Caesarea, and [there] abode.
INT: to Ceasarea he stayed [there]

Acts 14:3 V-AIA-3P
GRK: οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ
NAS: Therefore they spent a long time
KJV: therefore abode they speaking boldly
INT: Therefore time they stayed speaking boldly for

Acts 14:28 V-IIA-3P
GRK: διέτριβον δὲ χρόνον
NAS: And they spent a long time
KJV: And there they abode long time
INT: they stayed moreover time

Acts 15:35 V-IIA-3P
GRK: καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ
NAS: and Barnabas stayed in Antioch,
KJV: and Barnabas continued in Antioch,
INT: and Barnabas stayed in Antioch

Acts 16:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
NAS: a [Roman] colony; and we were staying in this
KJV: that city abiding certain days.
INT: city staying days some

Acts 20:6 V-AIA-1P
GRK: πέντε ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
NAS: days; and there we stayed seven days.
KJV: days; where we abode seven days.
INT: five where we stayed days seven

Acts 25:6 V-APA-NMS
GRK: Διατρίψας δὲ ἐν
NAS: After he had spent not more than eight
KJV: And when he had tarried among them
INT: having spent moreover among

Acts 25:14 V-IIA-3P
GRK: πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ ὁ
NAS: While they were spending many days
KJV: And when they had been there many
INT: many days they stayed there

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page