1313. διάφορος (diaphoros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1313. διάφορος (diaphoros) — 4 Occurrences

Romans 12:6 Adj-ANP
GRK: δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα εἴτε προφητείαν
NAS: gifts that differ according
KJV: gifts differing according
INT: having been given to us different whether prophecy

Hebrews 1:4 Adj-ANS-C
GRK: ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς
NAS: as He has inherited a more excellent name
KJV: he hath by inheritance obtained a more excellent name
INT: angels as much as more excellent beyond them

Hebrews 8:6 Adj-GFS-C
GRK: νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας
NAS: He has obtained a more excellent ministry,
KJV: hath he obtained a more excellent ministry,
INT: now moreover a more excellent he has obtained ministry

Hebrews 9:10 Adj-DMP
GRK: πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς δικαιώματα
NAS: and drink and various washings,
KJV: drinks, and divers washings, and
INT: drinks and various washings ordinances

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page