1556. ἐκδικέω (ekdikeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1556. ἐκδικέω (ekdikeó) — 6 Occurrences

Luke 18:3 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγουσα Ἐκδίκησόν με ἀπὸ
NAS: to him, saying, Give me legal protection from my opponent.'
KJV: him, saying, Avenge me of
INT: him saying Avenge me of

Luke 18:5 V-FIA-1S
GRK: χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα
NAS: bothers me, I will give her legal protection, otherwise
KJV: troubleth me, I will avenge her, lest
INT: widow this I will avenge her that

Romans 12:19 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί ἀλλὰ
NAS: Never take your own revenge,
KJV: Dearly beloved, avenge not yourselves,
INT: not yourselves avenging beloved but

2 Corinthians 10:6 V-ANA
GRK: ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν
NAS: and we are ready to punish all
KJV: a readiness to revenge all
INT: readiness having to avenge all disobedience

Revelation 6:10 V-PIA-2S
GRK: κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα
NAS: from judging and avenging our blood
KJV: judge and avenge our blood
INT: do you judge and avenge the blood

Revelation 19:2 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα
NAS: with her immorality, and HE HAS AVENGED THE BLOOD
KJV: and hath avenged the blood
INT: of her and he did avenge the blood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page