ἐκδίκησιν
Englishman's Concordance
ἐκδίκησιν (ekdikēsin) — 6 Occurrences

Luke 18:7 N-AFS
GRK: ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν
NAS: bring about justice for His elect
KJV: not God avenge his own elect,
INT: shall execute the avenging of the elect

Luke 18:8 N-AFS
GRK: ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν
NAS: you that He will bring about justice for them quickly.
KJV: that he will avenge them speedily.
INT: he will execute the avenging of them in

Acts 7:24 N-AFS
GRK: καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ
NAS: him and took vengeance for the oppressed
KJV: [him], and avenged him that was oppressed,
INT: and did vengeance for the [one] being oppressed

2 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: ζῆλον ἀλλὰ ἐκδίκησιν ἐν παντὶ
NAS: what avenging of wrong! In everything
KJV: yea, [what] revenge! In
INT: zeal but vengenace in every [way]

2 Thessalonians 1:8 N-AFS
GRK: φλογός διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ
NAS: dealing out retribution to those
KJV: taking vengeance on them that know
INT: of flame awarding vengenace on those that not

1 Peter 2:14 N-AFS
GRK: πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον
NAS: as sent by him for the punishment of evildoers
KJV: for the punishment of evildoers,
INT: sent for vengenace [on] evildoers praise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page