159. αἴτιος (aitios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 159. αἴτιος (aitios) — 5 Occurrences

Luke 23:4 Adj-ANS
GRK: Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ
INT: Nothing find I faulty in the

Luke 23:14 Adj-ANS
GRK: ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε
INT: man this faulty [as to the things] of which you bring accusation

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: οὗτος οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον
INT: this [man] No cause of death found I

Acts 19:40 Adj-GNS
GRK: σήμερον μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ
NAS: events, since there is no [real] cause [for it], and in this
INT: this day not one cause existing concerning

Hebrews 5:9 Adj-NMS
GRK: ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου
NAS: who obey Him the source of eternal
KJV: he became the author of eternal
INT: obey him author of salvation eternal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page