1598. ἐκπειράζω (ekpeirazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1598. ἐκπειράζω (ekpeirazó) — 4 Occurrences

Matthew 4:7 V-FIA-2S
GRK: γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν
NAS: it is written, YOU SHALL NOT PUT THE LORD
KJV: Thou shalt not tempt the Lord thy
INT: it has been written not You will test [the] Lord the

Luke 4:12 V-FIA-2S
GRK: Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν
NAS: and said to him, It is said, YOU SHALL NOT PUT THE LORD
KJV: Thou shalt not tempt the Lord thy
INT: It has been said not You will test [the] Lord the

Luke 10:25 V-PPA-NMS
GRK: τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων
NAS: stood up and put Him to the test, saying,
KJV: stood up, and tempted him, saying,
INT: certain stood up testing him saying

1 Corinthians 10:9 V-PSA-1P
GRK: μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν
NAS: Nor let us try the Lord, as some
KJV: Neither let us tempt Christ, as
INT: Neither should we test the Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page