1634. ἐκψύχω (ekpsuchó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1634. ἐκψύχω (ekpsuchó) — 3 Occurrences

Acts 5:5 V-AIA-3S
GRK: τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν καὶ ἐγένετο
NAS: fell down and breathed his last; and great
KJV: fell down, and gave up the ghost: and
INT: these having fallen down breathed his last And came

Acts 5:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν εἰσελθόντες δὲ
NAS: at his feet and breathed her last, and the young men
KJV: and yielded up the ghost: and
INT: of him and breathed her last having come in moreover

Acts 12:23 V-AIA-3S
GRK: γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
NAS: and he was eaten by worms and died.
KJV: eaten of worms, and gave up the ghost.
INT: having been eaten by worms he breathed his last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page