1642. ἐλαττόω (elattoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1642. ἐλαττόω (elattoó) — 3 Occurrences

John 3:30 V-PNM/P
GRK: ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι
NAS: increase, but I must decrease.
KJV: but I [must] decrease.
INT: me however to decrease

Hebrews 2:7 V-AIA-2S
GRK: ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ
NAS: YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE
KJV: him a little lower than the angels;
INT: You did make lower him little

Hebrews 2:9 V-RPM/P-AMS
GRK: παρ' ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν
NAS: But we do see Him who was made for a little while
KJV: a little lower than
INT: than [the] angels was made lower we see Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page