Hebrews 2:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1642 [e]ἠλάττωσας
ēlattōsas
You made lowerV-AIA-2S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1024 [e]βραχύ
brachy
a littleAdv
5100 [e]τι
ti
someIPro-ANS
3844 [e]παρ’
par’
thanPrep
32 [e]ἀγγέλους,
angelous
[the] angels;N-AMP
1391 [e]δόξῃ
doxē
with gloryN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5092 [e]τιμῇ
timē
honorN-DFS
4737 [e]ἐστεφάνωσας
estephanōsas
You crownedV-AIA-2S
846 [e]αὐτόν,
auton
him,PPro-AM3S
2532 [e](καὶ
kai
andConj
2525 [e]κατέστησας
katestēsas
have appointedV-AIA-2S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
overPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2041 [e]ἔργα
erga
worksN-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
5495 [e]χειρῶν
cheirōn
handsN-GFP
4771 [e]σου)
sou
of youPPro-G2S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Nestle 1904
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, (καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου)

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους· δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐλαττόω αὐτός βραχύς τὶς παρά ἄγγελος δόξα καί τιμή στεφανόω αὐτός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους· δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας αυτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου·

Hebrews 2:7 Hebrew Bible
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך׃

Hebrews 2:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܟܬܝܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܤܡܬ ܒܪܝܫܗ ܘܐܫܠܛܬܝܗܝ ܒܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE LOWER THAN THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR, AND HAVE APPOINTED HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS;

King James Bible
Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands:

Holman Christian Standard Bible
You made him lower than the angels for a short time; You crowned him with glory and honor
Treasury of Scripture Knowledge

madest. See on ver.

Hebrews 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for …

a little lower than. or, a little while inferior to.

Links
Hebrews 2:7Hebrews 2:7 NIVHebrews 2:7 NLTHebrews 2:7 ESVHebrews 2:7 NASBHebrews 2:7 KJVHebrews 2:7 Bible AppsHebrews 2:7 Biblia ParalelaHebrews 2:7 Chinese BibleHebrews 2:7 French BibleHebrews 2:7 German BibleBible Hub
Hebrews 2:6
Top of Page
Top of Page