1818. ἐξαπατάω (exapataó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1818. ἐξαπατάω (exapataó) — 6 Occurrences

Romans 7:11 V-AIA-3S
GRK: τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ
NAS: the commandment, deceived me and through
KJV: by the commandment, deceived me, and
INT: the commandment deceived me and

Romans 16:18 V-PIA-3P
GRK: καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας
NAS: and flattering speech they deceive the hearts
KJV: fair speeches deceive the hearts
INT: and praise deceive the hearts

1 Corinthians 3:18 V-PMA-3S
GRK: Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω εἴ τις
NAS: Let no man deceive himself. If
KJV: Let no man deceive himself. If any man
INT: No one himself let deceive if anyone

2 Corinthians 11:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν
NAS: that, as the serpent deceived Eve
KJV: as the serpent beguiled Eve through
INT: the serpent deceived Eve in

2 Thessalonians 2:3 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα
NAS: way deceive you, for [it will not come] unless
KJV: no man deceive you by
INT: anyone you should deceive in not one

1 Timothy 2:14 V-APA-NFS
GRK: δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει
NAS: but the woman being deceived, fell
INT: but [the] woman having been deceived in transgression

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page