1833. ἐξετάζω (exetazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1833. ἐξετάζω (exetazó) — 3 Occurrences

Matthew 2:8 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ
NAS: Go and search carefully
KJV: and said, Go and search diligently for
INT: he said Having gone search carefully for

Matthew 10:11 V-AMA-2P
GRK: κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν
NAS: you enter, inquire who
KJV: town ye shall enter, enquire who in
INT: village you enter inquire who in

John 21:12 V-ANA
GRK: τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ
NAS: ventured to question Him, Who
KJV: of the disciples durst ask him, Who
INT: of the disciples to ask him You

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page