1835. ἑξήκοντα (hexékonta)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1835. ἑξήκοντα (hexékonta) — 9 Occurrences

Matthew 13:8 Adj
GRK: ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ
NAS: some sixty, and some
KJV: some sixtyfold, some
INT: some moreover sixty some moreover

Matthew 13:23 Adj
GRK: ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ
NAS: some sixty, and some
KJV: some sixty, some
INT: some moreover sixty some moreover

Mark 4:8 Adj
GRK: καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν
NAS: thirty, sixty, and a hundredfold.
KJV: and some sixty, and some
INT: and one sixty and one

Mark 4:20 Adj
GRK: καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν
NAS: thirty, sixty, and a hundredfold.
KJV: thirtyfold, some sixty, and some
INT: and one sixty and one

Luke 24:13 Adj
GRK: ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
NAS: Emmaus, which was about seven miles
KJV: Jerusalem [about] threescore furlongs.
INT: being distant furlongs sixty from Jerusalem

1 Timothy 5:9 Adj
GRK: ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς
NAS: only if she is not less than sixty years
KJV: under threescore years old,
INT: less than years sixty being of one

Revelation 11:3 Adj
GRK: χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους
NAS: hundred and sixty days,
KJV: two hundred [and] threescore days,
INT: a thousand two hundred [and] sixty clothed in sackcloth

Revelation 12:6 Adj
GRK: χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα
NAS: two hundred and sixty days.
KJV: two hundred [and] threescore days.
INT: one thousand two hundred [and] sixty

Revelation 13:18 Adj
GRK: αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
NAS: is six hundred and sixty-six.
INT: of it six hundred sixty six

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page